Založništvo

Uvodna pojasnila Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2), Gradbeni zakon (GZ), Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID)

Na področju urejanja prostora in graditve objektov je bila novembra 2017 s sprejemom treh novih zakonov uresničena celovita prenova. Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2), Gradbeni zakon (GZ) in Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID) se začnejo uporabljati 1. junija 2018, ko naj bi bili skladno z novimi zakoni tudi številni podzakonski predpisi, brez katerih izvajanje zakonov v vseh določbah ne bo celovito zagotovljeno. Nov krovni Zakon o urejanju prostora razveljavlja in nadomešča Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt), Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1) ter Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (ZUPUDPP) in na priročniški način združuje vsebino urejanja teh zakonov na enem mestu, pri čemer izpostavlja pomen upoštevanja ekonomike in okoljskega prava pri urejanju prostora. Temeljni cilj Gradbenega zakona je zmanjševanje investicijskega tveganja in večja pravna varnost investicijske namere. Ta cilj se uresničuje skozi več instrumentov, ki jih zakon uvaja na novo, in sicer z zagotavljanjem pravne podlage za informiranje investitorja še pred vložitvijo zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja, z uzakonitvijo predodločbe z zavezujočimi odločitvami in pogoji v postopku izdaje gradbenega dovoljenja in sorazmernim omejevanjem možnosti uveljavljanja pravnih sredstev zoper gradbeno dovoljenje. Pomembna novost je tudi integracija gradbenega in okoljskega dovoljenja. Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti gradi na temelju obstoječega sistema pogojev in postopkov za pridobitev licenc ter pooblastil in ga nadgrajuje, pri čemer je v primerjavi z Zakonom o graditvi objektov že zaradi ločitve materije v poseben zakon vzpostavljena zasnova bolj jasnega koncepta, izčiščene vsebine, transparentnejših in jasnejših pogojev ter opisa nalog posameznih reguliranih poklicev na področju prostora.

Avtor: dr. Senko PLIČANIČ, mag. Janez TEKAVC, mag. Mojca ŠTRITOF-BRUS, Sandi RUTAR, Gordana LJUBIČ, Sonja RISTANOVIĆ, Aleksandra VELKOVRH, mag. Barbara ŠKRABA FLIS
Cena brez DDV: 97,00 €
Cena z DDV: 106,22 €
Naročilnica: odprite in natisnite...

In-house javno naročanje

Knjiga podrobno analizira sodno prakso in sistematično obravnava vsakega od elementov in-house razmerja, ki mora biti komulativno izpolnjen, da razmerje med naročnikom in ponudnikom obstoji. Na ta način se bralec seznani tako z uporabo kot genezo razvoja posameznega elementa, ki mora biti za nastanek in-house razmerja izpolnjen.

Knjiga je priročnik, katerega namen je prispevati k praktični in pravilni uporabi instituta in-house razmerja v praksi, kajti napačna oz. neupravičena uporaba tega instituta ima za posledico oddajo javnega naročila brez izvedbe ustreznega postopka, ki pa je eden izmed zakonskih znakov za prekrškovno odgovornost naročnika in njegove odgovrone osebe.

Avtor: mag. Njives PRELOG NEFFAT
Cena brez DDV: 36,87 €
Cena z DDV: 40,00 €
Naročilnica: odprite in natisnite...

20 let javnih naročil v Republiki Sloveniji

Avtor: Aleš AVBREHT, Uroš HOČEVAR, dr. Vesna KRANJC, dr. Aleksij MUŽINA, dr. Rajko PIRNAT, mag. Njives PRELOG, mag. Urška SKOK KLIMA, mag. Marko ŽVIPELJ
Cena brez DDV: 43,84 €
Cena z DDV: 48,00 €
Naročilnica: odprite in natisnite...

Aktualna vprašanja gospodarskega prava

V letu 2017 mineva deseto leto od uveljavitve Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), ki je celovito prenovil do takrat veljavno ureditev prava družb v Sloveniji. Ob tej priložnosti so vodilni pravni strokovnjaki za to področje v Sloveniji pripravili izvirne znanstvene prispevke, v katerih poglobljeno obravnavajo najaktualnejša vprašanja gospodarskega prava v praksi.

Prvi del je osredinjen na odgovornost organov vodenja in nadzora. Danes smo priča odškodninskim sporom, v katerih družbe (tudi banke) od nekdanjih direktorjev terjajo večmilijonske zneske za domnevno povzročeno škodo. V teh sporih je ključno vprašanje, kako razmejiti med napačno odločitvijo in kršitvijo dolžne skrbnosti, saj vsaka slaba ali škodljiva podjetniška odločitev še ne pomeni ravnanja poslovodstva v nasprotju z dolžno skrbnostjo.

Drugi del je namenjen obravnavi korporacijskih in kazenskih vidikov vprašanja obstoja in delovanja gospodarske družbe mimo volje njenih delničarjev. Vprašanje je, do kod sploh segajo meje upravičenega kazenskopravnega odzivanja države v primeru odločitev poslovodstva, ki gospodarski družbi ne povzročijo nobene škode, pridejo pa zaradi tega ravnanja do koristi (tudi) tretje osebe.

Tretji del je namenjen ničnostim v zvezi s financiranjem nakupa lastnih delnic in nedovoljenim vračilom vložkov, pri čemer avtorji iščejo odgovor na vprašanje, ali se ničnostna sankcija razteza tudi na bančne kredite, ki niso neposredno namenjeni financiranju nakupa lastnih delnic. Tema zadnjega dela razprav pa je finančni lizing kot način financiranja.

Avtor: dr. Borut BRATINA, mag. Sonja ILOVAR GRADIŠAR, dr. Miha JUHART, mag. Jože KOZINA, Domen Neffat, LL.M., dr. Nina PLAVŠAK, dr. Peter PODGORELEC, dr. Saša PRELIČ, dr. Renato VRENČUR, Marko ZAMAN
Cena brez DDV: 80,37 €
Cena z DDV: 88,01 €
Naročilnica: odprite in natisnite...

Pojasnila k ureditvi plač in drugih stroškov v zvezi z delom v javnem sektorju v letu 2017 z zbirko besedil izbranih veljavnih predpisov

Nova knjiga se loteva veljavne ureditve sistema plač v javnem sektroju in nekaterih drugih stroškov dela. Le-ti so predmet urejanja delovnih razmerij oziroma pravic zaposlenih v javnem sektroju.

Knjiga je priročnik. Njen namen je predvsem prispevati k praktični in pravilni uporabi posameznih inštitutov, povezanih s stroški dela v javnem sektorju. Praksa namreč kaže, da kljub številnim pojasnilom pristojih organov in nadzornih institucij proračunski uporabniki ob enakih pravnih podlagah za ves javni sektor posamezne inštitute različno uporabljajo in izvajajo.

Pri plačah in drugih prejemkih iz delovnega razmerja gre za izjemno občutljivo materijo, zaradi česar nepravilnosti, ki jih v zvezi z izvajanjem veljavnega normativnega okvirja zagrešijo delodajalci dokaj pogosto končajo v delovnopravnih sporih. Pričujoča knjiga poskuša odgovoriti na nekatera odprta praktična vprašanja. Avtorji so si prozadevali, da bi bili v svojih pojasnilih veljavnih inštitutov kar najbolj aktualni. Podrobno je pojasnjeno tisto, kar posebej zanima tako proračunske uporabnike, kot javne uslužbence in neposredno vpliva na višino plače javnega uslužbenca.

Tako je v knjigi govora o napredovanju javnih uslužbencev in od tega neločljivo povezanem postopku ocenjevanja oziroma ugotavljanja pogojev za napredovanje v višji plačni razred. Izpostavljena je pravilna določitev plačnega razreda ob zaposlitvi, premestitvi (prehodu na drugo delovno mesto), imenovanju v naziv ali višji naziv, izplačevanje delovne uspešnosti ter ravnanje v primeru nezakonitosti glede določitve plače.

Prav tako je obravnavano izplačevanje drugih stroškov dela, kot jih urejajo aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev, objavljenimi v Uradnih listih RS št. 40/12 in 46/13.

 V zadnjem delu knjige so po izboru avtorjev zbrani ključni trije zakoni in osem podzakonskih predpisov ter trije relavantni aneksi h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, ki skupaj s pojasnili avtrojev v predhodnih poglavjih tvorijo celoto za lažje razumevanje in pravilno izvajanje veljavnega normativnega okvirja v praksi. Predpisi so povzeti po uradnih prečiščenih besedili iz Uradnega lista RS, če ta obstajajo. Tam kjer ni uradnih prečiščenih besedil, so povzeta neuradna prečiščena besedila javnih objav pristojnih državnih organov.

Avtor: Bojan TIČAR, Štefka KORADE PURG, Branko VIDIČ
Cena brez DDV: 44,29 €
Cena z DDV: 48,50 €
Naročilnica: odprite in natisnite...

Zakon o javnem naročanju -ZJN -2; Pojasnila k spremembam zakona po noveli ZJN-2C; Komentar prekrškovnih določb v postopkih javnega naročanja

Zadnja novela Zakona o javnem naročanju (ZJN-2C) je posegla v določila Zakona o javnem naročanju bolj, kot se morda zdi. Vplivala bo na ravnanja naročnikov pri pripravi razpisne dokumentacije, kakor tudi ponudnikov, predvsem glede izpolnjevanja pogojev za prijavo na razpis. Pričujoča knjiga predstavlja kritični pristop k sprejetim določilom novele, s predstavljenimi odločitvami Državne revizijske komisije, kakor tudi sodbami Sodišča Evropske unije. Prvič je na enem mestu predstavljeno in natančno obdelano področje prekrškov s področja javnih naročil, ki se nanaša tako na naročnike, ponudnike kot podizvajalce. Novela ZJN-2C je namreč znatno zvišala višino globe za storjene prekrške, uveljavitev novele ZJN-2C pa sovpada tudi z novelo Zakona o prekrških, kar bo imelo pomembne posledice pri ugotavljanju odgovornosti odgovornih oseb za storjen prekršek. Namen knjige je, kljub dodatnim zapletom, ki ga v Zakon o javnem naročanju vnaša novela, olajšati delo naročnikom pri izvedbi postopka javnega naročanja, vplivati na pripravo popolnih ponudb ponudnikov, opozoriti odgovorne osebe za izvedbo javnih naročil na možne posledice storitve prekrška, opomniti zakonodajalca, da je za pripravo dobrih zakonov potrebna širša strokovna razprava in nenazadnje vzpodbuditi strokovno javnost k iskanju boljših rešitev.

Avtor: mag. Maja BILBIJA, Sonja DROZDEK ŠINKO, mag. Nataša JERŠIČ, Njives PRELOG
Cena brez DDV: 89,00 €
Cena z DDV: 96,57 €
Naročilnica: odprite in natisnite...

Pojmovnik javnih financ

Pojmovnik javnih financ na enem mestu predstavlja pojme, ki jih vsebujejo predpisi, literatura in splošna raba s področja javnih financ. Knjiga je namenjena ne samo bralcem, ki se prvič srečujejo z javnimi financami ali rabijo hitro informacijo iz tega področja, pač pa tudi bolj strokovni javnosti, ki pojme s tega področja uporablja vsakodnevno pri svojem delu (javni uslužbenci, funkcionarji, prejemniki javnih sredstev, državni revizorji, računovodje javnega sektorja...). V knjigi najdete predstavitev temeljnih predpisov s področja javnih financ, predstavitev javnih financ RS glede na pomen in vlogo, ki jo ima v Evropski Uniji, ter skladi, ki omogočajo Financiranje s sredstvi Evropske Unije. Vsebina knjige vsebuje tudi področje državnega proračuna, poslovanje lokalne samouprave, javna naročila, javno zasebno partnerstvo, računovodenje javnega sektorja in najbolj pogosto uporabljene kratice v pojmovniku in tudi sicer v dokumentih s področja javnih financ. Knjiga, ki vam ponuja, da na enem mestu spoznate pogosto uporabljene pojme na področju javnih financ in vstopite v njihovo vsebino ter uporabo, nakaže pa tudi predpise, v katerih se uporabljajo. Namen avtorjev je, da bi knjiga vodila k pravilni rabi obravnavanih pojmov, ter dvignila raven znanja v obravnavanih področjih.

Avtor: dr. Igor Šoltes, mag. Maja Bilbija, mag. Nataša Jeršič, mag. Metka Cerar
Cena brez DDV: 70,00 €
Cena z DDV: 75,95 €
Naročilnica: odprite in natisnite...

ZBIRKA PREDPISOV O GRADITVI OBJEKTOV z uvodnimi pojasnili

Zbirka obsega cca 300 strani, format 15 x 21 cm, trda vezava z naslednjo vsebino: uvodna pojasnila po posameznih poglavjih k noveli ZGO-1B, novela Zakona o graditvi objektov - ZGO-1B, prečiščeno besedilo Zakona o graditvi objektov, uvodna pojasnila dveh uredb in štirih pravilnikov, besedilo podzakonskih predpisov

Avtor: mag. Sabina JEREB, Gordana LJUBIČ, Sonja RISTANOVIĆ, Sandi RUTAR
Cena brez DDV: 95,00 €
Cena z DDV: 103,08 €
Naročilnica: odprite in natisnite...

KORPORACIJE (razlaga pravnih pravil in sodna praksa)

Knjiga obsega cca. 800 strani, format 15x21 cm, trda vezava z naslednjo vsebino: knjiga je celovit prikaz prava gospodarskih družb (korporacijskega prava) v Republiki Sloveniji, saj obsega podroben pregled vseh področij, ki jih ureja slovenska korporacijska zakonodaja.

Avtor: dr. Rado BOHINC
Cena brez DDV: 81,00 €
Cena z DDV: 87,89 €
Naročilnica: odprite in natisnite...

ZBIRKA PREDPISOV O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU IN OPREMLJANJU STAVBNIH ZEMLJIŠČ z uvodnimi pojasnili

Zbirka obsega cca. 350 strani, format 15x21 cm, trda vezava z naslednjo vsebino: besedilo Zakona o prostorskem načrtovanju- ZPNačrt s pojasnili po posameznih poglavjih, besedilo 4 sklopov podzakonskih predpisov

Avtor: Alenka KUMER, Luka IVANIČ, mag. Franc LENARČIČ, Mojmir PRELOG, Franc ZAKRAJŠEK
Cena brez DDV: 80,00 €
Cena z DDV: 86,80 €
Naročilnica: odprite in natisnite...

DAVČNA ZAKONODAJA z inovativnimi davčnimi nasveti

Knjiga je sestavljena iz dveh delov: več kot 1800 strani, format 15x21 cm, trda vezava. V okviru knjig so vključena besedila aktualnih davčnih predpisov, in to tistih, po katerih davčni zavezanci največkrat posegajo. Avtorji podajajo nekatere primere davčnega načrtovanja, ki jih lahko davčni zavezanci uporabijo.

Avtor: davčni svetovalci družbe TAXGROUP d.o.o.: Klemen ŠEŠOK, Dušan JERAJ, Nina KLOBUČARIČ, Natalija KUNSTEK, Matija ŠEŠOK
Cena brez DDV: 125,00 €
Cena z DDV: 135,63 €
Naročilnica: odprite in natisnite...

Zakon o javnem naročanju (ZJN-2) in Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS) s pojasnili členov, pravom EU ter pravno prakso

V pojasnilih je poseben poudarek namenjen tistim inštitutom oziroma členom, ki so v novih zakonih spremenjeni ali dopolnjeni. Nova zakonodaja uvaja vrsto novosti, učinkoviteje ureja do sedaj pomanjkljivo rešena vprašanja ter vsebuje vsaj delni poseg v vse do sedaj znane inštitute javnega naročanja. Knjiga se lahko kupi tudi v kompletu s knjigo: Zakon o javno-zasebnem partnerstvu. Cena kompleta obeh knjig znaša: 124,8 EUR+DDV (z DDV=135,40 EUR)

Avtor: dr. Aleksij MUŽINA, Tomaž VESEL
Cena brez DDV: 78,00 €
Cena z DDV: 84,63 €
Naročilnica: odprite in natisnite...

Zakon o javno-zasebnem partnerstvu s pojasnili

Pojasnila so pripravljena na način, da celovito opredelijo različne oblike javno-zasebnega partnerstva s posebnim poudarkom tudi na koncesijskih razmerjih. Knjiga se lahko kupi tudi v kompletu s knjigo: Zakon o javnem naročanju in ZJNVETPS. Cena kompleta obeh knjig znaša: 124,8 EUR+DDV (z DDV=135,40 EUR)

Avtor: dr. Rado BOHINC, dr. Aleksij MUŽINA, dr. Bojan TIČAR
Cena brez DDV: 78,00 €
Cena z DDV: 84,63 €
Naročilnica: odprite in natisnite...

Vzorci aktov v postopkih javnih naročil in revizijskem postopku

Priročnik je namenjen tako ponudnikom kot tudi naročnikom. Sistematično in celostno predstavlja potrebne akte ponudnika in naročnika v različnih postopkih oddaje javnih naročil na način, da lahko naročniki vzorce prilagodijo svojim specifičnim potrebam ali jih neposredno uporabijo. Vzorci predstavljajo zapis dobre prakse. Možen je tudi nakup CD, po ceni 53,84 EUR+DDV (skupaj 58,42 EUR), ali KOMPLET knjiga +CD po ceni 107,68 EUR+DDV (skupaj 116,84 EUR).

Avtor: Ivan BOHNEC, Sašo MATAS, mag. Uroš ŠKUFCA, Andraž ŽVAN
Cena brez DDV: 72,30 €
Cena z DDV: 78,45 €
Naročilnica: odprite in natisnite...

Odločitve Sodišča Evropskih skupnosti s pojasnili

Knjiga je namenjena vsem pravnikom in tistim, ki se na različnih pravnih, ekonomskih in drugih področjih spopadajo z evropskim pravom. Pri vsakem izmed primerov je opisana odločitev Sodišča Es, kjer so navedena tudi stališča sodišča, ki so relevantna za obravnavani primer ali druge odločitve. Možen je tudi nakup CD, po ceni 94,77 EUR+DDV (skupaj 102,82 EUR), ali KOMPLET knjiga +CD po ceni 147,22 EUR+DDV (skupaj 159,74 EUR).

Avtor: dr. Rajko KNEZ, dr. Aleksij MUŽINA, mag. Jorg SLADIČ, Tomaž VESEL
Cena brez DDV: 104,92 €
Cena z DDV: 113,84 €
Naročilnica: odprite in natisnite...

VARSTVO osebnih podatkov in INFORMACIJE javnega značaja

Uvodna pojasnila k Zakonu o varstvu osebnih podatkov in Komentar Zakona o dostopu do informacij javnega značaja s spremembami in dopolnitvami.

Avtor: dr. Janez ČEBULJ, mag. Jurij ŽUREJ
Cena brez DDV: 36,93 €
Cena z DDV: 40,07 €
Naročilnica: odprite in natisnite...

Ponudba za izvedbo nujnih opravil za uskladitev s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR)

Avtor: Nebra d.o.o.
Cena brez DDV: 0,00 €
Cena z DDV: 0,00 €
Naročilnica: odprite in natisnite...

Koraki do skladnosti z uredbo GDPR

Avtor: Nebra d.o.o.
Cena brez DDV: 0,00 €
Cena z DDV: 0,00 €
Naročilnica: odprite in natisnite...

Vprašanja za pomoč pri ugotavljanju skladnosti z uredbo GDPR

Avtor: Nebra d.o.o.
Cena brez DDV: 0,00 €
Cena z DDV: 0,00 €
Naročilnica: odprite in natisnite...

Strokovna posvetovalnica

Koncept temelji na principu članstva, s katerim vam na kakovosten, cenovno ugoden, praktično preverjen in aktualen način posredujemo strokovna znanja in nasvete - kombinacija strokovnih delavnic in individualnega svetovanja.

Napovedujemo

Kontakt

Izpolnite kontaktni obrazec in nam pošljite povpraševanje, predlog, pripombo. Z veseljem vam odgovorimo.